ประวัติและผลงานโดยย่อของศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา

 

 

 

          1.       การศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา จบเปรียญธรรม 8 ประโยค และ ปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2524) และปริญญาเอกทางด้านปรัชญา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)

          2.       งานในอดีต เมื่อจบการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2559

          3.       งานในปัจจุบัน จากนั้นได้ย้ายมาทำงานที่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เต็มเวลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา และบรรยาย (เป็นหลัก) ในหลักสูตรปริญญาโทและเอกทางด้านปรัชญา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มีบรรยายพิเศษในหลักสูตรอื่นเป็นครั้งคราว)

          4.       งานทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา เขียนงานวิจัย ตำรา หนังสือ และบทความทางด้านพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตกจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 60 เล่ม ไม่นับบทความ) ในปี 2561 ที่ผ่านมามีหนังสือทั้งไทยและอังกฤษตีพิมพ์ประมาณ 10 เล่ม เช่น “พุทธปรัชญากับญาณวิทยา” “Silence of the Buddha” และในปี  2562 นี้ ก็เพิ่งตีพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษชื่อ “Buddhism as a Naturalistic and Humanistic Religion” หนังสือทั้งภาษาไทยและอังกฤษของศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา ที่เขียนใหม่ประมาณห้าปีย้อนหลังจากปัจจุบัน (๒๕๖๒) ส่วนใหญ่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัทต่างประเทศคือ Amazon สามารถสั่งซื้อได้ใน amazon.com ที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศ